Realme 3Pro / RMX1851 CHINA / RMX1855 / RMX1851EX

Ae lưu ý RMX1851 có 2 phiên bản. 1 bản RMX1851EX là hàng công ty có chữ EX
ở phần OTA khi kiểm tra 
Còn 1 bản là RMX1851 CHINA không có chữ EX
AE lưu ý để khỏi Download nhầmCHINA - RMX1851_CHINA_11_A.15_OPPO-CENTER