Ae lưu ý RMX1971 có 2 phiên bản. 1 bản RMX1971EX là hàng công ty có chữ EX
ở phần OTA khi kiểm tra 
Còn 1 bản là RMX1971 CHINA không có chữ EX
AE lưu ý để khỏi Download nhầm