Ae lưu ý RMX1911 có 2 phiên bản. 1 bản RMX1911EX là hàng công ty có chữ EX 
ở phần OTA khi kiểm tra 
Còn 1 bản là RMX1911 CHINA không có chữ EX
AE lưu ý để khỏi Download nhầm
RMX1925EX chung File RMX1911EX

REALME 5 / RMX1911 / RMX1919 / RMX1925 / RMX1929