Ae lưu ý RMX1901 có 2 phiên bản. 1 bản RMX1901EX là hàng công ty có chữ EX sẽ chung với 1991EX
ở phần OTA khi kiểm tra 
Còn 1 bản là RMX1901 CHINA không có chữ EX
Và 1 bản là RMX1991 CHINA không có chữ EX
AE lưu ý để khỏi Download nhầm